Malayalam Names of Birds of Kerala കേരളത്തിലെ പക്ഷികള്‍ – മലയാളം പേരുകള്‍
Reptiles/ഉരഗങ്ങൾ
April 15, 2022
പക്ഷികൾ /Birds
April 17, 2022
Malayalam Name മലയാളം പേര് English name  Scientific name
1.     Aalkkili ആല്‍ക്കിളി Crimson-Fronted Barbet Megalaima rubricapilla malabarica
2.     Aanaranchi ആനറാഞ്ചി Black Drongo Dicrurus adsimilis macrocercus
3.     Aattakkaran ആട്ടക്കാരൻ Whitebrowed Fantail Flycatcher Rhipidura aureola compressirostris
4.     Aattakkuruvi ആറ്റക്കുരുവി Baya Weaver Ploceus philippinus travancoreensis
5.     Aattu Manalkozhi ആറ്റു  മണല്‍ക്കോഴി Indian Little Ringed Plover Charadrius dubius jerdoni
6.     Ambalam Chutti അമ്പലം  ചുറ്റി House Swift Apus affinis
7.     Angaadikkuruvi അങ്ങാടിക്കുരുവി House Sparrow Passer domesticus indicus
8.     Arippraavu അരിപ്പ്രാവ് Spotted Dove Streptopelia chinensis suratensis
9.     Asurakkadan അസുരക്കാടൻ Malabar Wood Shrike Tephrodornis virgatus sylvicola
10.   Asurappottan അസുരപ്പൊട്ട ൻ Bar-winged Flycatcher Shrike Hemipus picatus
11.   Asurathan അസുരത്താ ൻ Common Wood Shrike Tephrodornis pondicerianus
12.   Attakkaruppan അറ്റക്കറുപ്പ ൻ Blackthroated Munia Lonchura kelaarti jerdoni
13.   Ayora അയോറ Common lora Aegithina tiphia multicolor
14.   Balikkakka ബലിക്കാക്ക Large-billed Crow Corvus macrorhynchos culminatus
15.   Chaara Manalkozhi ചാര മണല്‍ക്കോഴി Grey Plover Pluvialis squatarola
16.   Chaarathalachikkaali ചാര തലച്ചിക്കാളി Chestnut-tailed Starling Sturnus malabaricus
17.   Chakky Parunth ചക്കി  പരുന്ത്‌ Black Kite Milvus migrans govinda
18.   Chara Marappottan ചാരമരപ്പൊട്ട ൻ Great Tit Parus major mahrattarum
19.   Charakkuttan Kathrikappakshi ചാരക്കുട്ടന്‍  കത്രികപ്പക്ഷി Long-tailed Shrike Lanius schach caniceps
20.   Charamundi ചാരമുണ്ടി Grey Heron Ardea cinerea rectirostris
21.   Charappoondan ചാരപ്പൂണ്ട ൻ Large Cuckoo-Shrike Coracina novaehollandiae macei
22.   Chaya Mundi ചായമുണ്ടി purple Heron Ardea purpurea manilensis
23.   Chem Kokkan Ithikkannikkuruvi ചെങ്കൊക്കന്‍  ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി Pale-billed  Flowerpecker Dicaeum erythrorhynchos
24.   Chemban Maramkotthi ചെമ്പന്‍  മരംകൊത്തി Rufous Woodpecker Micropternus brachyurus jerdonii
25.   Chembu Valan ചെമ്പുവാലന്‍ Rusty-tailed Flycatcher Muscicapa ruficauda
26.   Chembukotti ചെമ്പുകൊട്ടി Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala indica
27.   Chemkanny ചെങ്കണ്ണി Redwattled Lapwing Vanellus indicus indicus
28.   Chemkuil ചെങ്കുയില്‍ Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii
29.   Chempan Mullan Kozhi ചെമ്പന്‍  മുള്ളന്‍കോഴി Red Spurfowl Gallopedix spadicea spadicea
30.   Chempan Nath ചെമ്പന്‍ നത്ത് Jungle Owlet Glaucidium radiatum malabaricum
31.   Chempan Padi ചെമ്പന്‍ പാടി Jerdon’s Bush-Lark Mirafra assamica affinis
32.   Chempoth ചെമ്പോത്ത് Greater  Coucal Centropus sinensis parroti
33.   Chenchilappan ചെഞ്ചിലപ്പ ൻ Rufous Babbler Turdoides subrufus hyperythrus
34.   Chenthalayan Velithatha ചെന്തലയന്‍  വേലിത്തത്ത Chestnut-headed Bee-eater Merops leschenaulti
35.   Cherakkozhi ചേരക്കോഴി Darter Anhinga rufa melanogaster
36.   Cheria Chundankada ചെറിയ  ചുണ്ടന്‍  കാട Jack Snipe Gallinago minima
37.   Cheria Kadal Aala ചെറിയ കടല്‍  ആള Lesser  Crested Tern Sterna bengalensis
38.   Cheria Kadal Kakka ചെറിയ കടല്‍ കാക്ക Blackheaded Gull Larus ridibundus
39.   Cheria Meenkothi ചെറിയ മീന്‍കൊത്തി Common Kingfisher Alcedo atthis taprobana
40.   Cheru Manalkozhi ചെറുമണല്‍ക്കോഴി Kentish Plover Charadrius alexandrinus alexandrinus
41.   Cheru Thenkili ചെറുതേന്‍കിളി Crimson-backed  Sunbird Nectarinia minima
42.   Cherumundi? ചെറുമുണ്ടി Intermediate Egret Mesophoyx intermedia
43.   Chevian Nath ചെവിയന്‍  നത്ത് Collared Scops Owl Otus bakkamoena
44.   Chevian Rachukk ചെവിയന്‍ രാച്ചുക്ക് Great Eared Nightjar Eurostopodus macrotis bourdilloni
45.   China Manjakkili ചൈന  മഞ്ഞക്കിളി Blacknaped Oriole Oriolus chinensis diffusus
46.   Chinamundi ചിന്നമുണ്ടി Little Egret Egretta garzetta garzetta
47.   Chinnachilappan ചിന്നചിലപ്പ ൻ Tawnybellied Babbler Dumetia hyperythra albogularis
48.   Chinnakokk ചിന്നകൊക്ക് Little Heron Butorides striatus
49.   Chinnan Maramkotthi ചിന്നന്‍  മരംകൊത്തി Speckled Piculet Picumnus innominatus malayorum
50.   Chitramgan Maramkotthi ചിത്രാംഗ ൻ  മരംകൊത്തി Heartspotted Woodpecker Hemicircus canente
51.   Cholakkuduvan ചോലക്കുടുവ ൻ Scimitar Babbler Pomatorhinus schisticeps travancoreensis
52.   Choolakkakka ചൂളക്കാക്ക Malabar Whistling Thrush Myiophoneus horsfieldii
53.   Choolan Eranda ചൂള ൻ എരണ്ട Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica
54.   Chorakkali ചോരക്കാലി Common Redshank Tringa totanus totanus
55.   Chui Rachukk ചൂയി   രാച്ചുക്ക് Savanna Nightjar Caprimulgus affinis monticola
56.   Chukanna Nellikozhi ചുകന്ന നെല്ലിക്കോഴി Ruddybreasted Crake Porzana fusca zeylonica
57.   Chutteenthalkkili ചുറ്റീന്തല്‍ക്കിളി Pied Bushchat Saxicola caprata nilgiriensis
58.   Chutti Parunth ചുട്ടിപ്പരുന്ത്‌ Crested Serpent Eagle Spilornis cheela melanotis
59.   Chuttikkazukan ചുട്ടിക്കഴുകൻ White-rumped  Vulture Gyps bengalensis
60.   Chuttiyatta ചുട്ടിയാറ്റ Scaly breasted Munia Lonchura punctulata punctulata
61.   Cylon Kutturvan സിലോണ്‍  കുട്ടുറുവൻ Ceylon Green Barbet Megalaima zeylanica zeylanica
62.   Eettapolappan ഈറ്റപൊളപ്പൻ Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
63.   Garudan Chaarakkaali ഗരുഡന്‍  ചാരക്കാളി Blyth’s Myna Sturnus malabaricus blythii
64.   Gaulikkili ഗൌളിക്കിളി Velvetfronted Nuthatch Sitta frontalis frontalis
65.   Ilampacha Podikkuruvi ഇളംപച്ച  പൊടിക്കുരുവി Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides viridanus
66.   Inaka Tevan ഇണക്കാതേവൻ Ashy Wood Swallow Artamus fuscus
67.   Indian Manjakkili ഇന്ത്യന്‍  മഞ്ഞക്കിളി Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus kundoo
68.   Irattathalachi ഇരട്ടത്തലച്ചി Redwhiskered Bulbul Pycnonotus jocosus fuscicaudatus
69.   Kaadu Muzakki കാടുമുഴക്കി Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus
70.   Kaakka Meenkothi കാക്ക  മീന്‍കൊത്തി Storkbilled Kingfisher Pelargopsis capensis
71.   Kaalan Kozhi കാലന്‍കോഴി Mottled Wood Owl Strix ocellata
72.   Kaalimundi കാലിമുണ്ടി Cattle Egret Bubulcus ibis coromandus
73.   Kaana Kathrikappakshi കാന  കത്രികപ്പക്ഷി Pacific Swallow Hirundo tahitica domicola
74.   Kaattilakkili കാട്ടിലക്കിളി Goldfronted Leaf Bird Chloropsis aurifrons frontalis
75.   Kaattu Chundankada കാട്ടുചുണ്ടന്‍കാട Wood Snipe Gallinago nemoricola
76.   Kaattu Kozhi കാട്ടുകോഴി Grey Jungle fowl Gallus Sonneratii
77.   Kaattu Moonga കാട്ടുമൂങ്ങ Spot-bellied Eagle Owl Bubo nipalensis
78.   Kaattu Myna കാട്ടുമൈന Southern Hill Myna Gracula religiosa indica
79.   Kaattu Valukulukki കാട്ടുവാലുകുലുക്കി Forest Wagtail Motacilla indica
80.   Kaavathi Kakka കാവതിക്കാക്ക House crow Corvus splendens protegatus
81.   Kaavi കാവി Indian Pitta Pitta brachyura brachura
82.   Kaayalaatta? കായലാറ്റ Streaked Weaver Ploceus manyar flaviceps
83.   Kaithakkallan കൈതക്കള്ളൻ Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus brunnescens
84.   Kakka Maramkotthi കാക്ക മരംകൊത്തി White-bellied Woodpecker Dryocopas javensis hodgsonii
85.   Kakkarajan കാക്കരാജൻ Whitebellied Drongo Dicrurus caerulescens
86.   Kakkattampuran കാക്കത്തമ്പുരാൻ Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus longicaudatus
87.   Kal Mannathi കല്‍മണ്ണാത്തി Indian Robin Saxicoloides fulicata
88.   Kampi Valan Kathrikappakshi കമ്പിവാലൻ  കത്രികപ്പക്ഷി Wire-tailed Swallow Hirundo smithii filifera
89.   Kana Chilappan കാനച്ചിലപ്പൻ Browncheeked Fulvetta Alcippe poioicephala poioicephala
90.   Kari Aala കരി  ആള Whiskered Tern Chlidonias hybrida indica
91.   Kari Thappi കരിതപ്പി Eurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus
92.   Karim Chempan കരിം  ചെമ്പൻ Black-and-Orange Flycatcher Muscicapa nigrorufa
93.   Karimaran Kaada കരിമാറന്‍  കാട Rain Quail Coturnix coromandelica
94.   Karimban Kaadakkok കരിമ്പൻ കാടക്കൊക്ക് Green Sandpiper Tringa ochropus
95.   Karimban Kaattu Bulbul കരിമ്പൻ കാട്ടുബുള്‍ബുൾ Black Bulbul Hypsipetes madagascariensis ganeesa
96.   Karimchundan Ithikkannikkuruvi കരിംചുണ്ടൻ   ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി Plain Flowerpecker Dicaeum concolor concolor
97.   Karimkili കരിങ്കിളി Eurasian Blackbird Turdus merula nigropileus
98.   Karimkocha കരിങ്കൊച്ച Black Bittern Dupetor flavicollis flavicollis
99.   Karimparunth കരിമ്പരുന്ത്‌ Black Eagle lctinaetus malayensis perniger
100. Karimthalachikkaali കരിന്തലച്ചിക്കാളി Brahminy Starling Sturnus pagodarum
101. Karimthoppi കരിന്തൊപ്പി Blackheaded Cuckoo-Shrike Coracina melanoptera sykesi
102. Karivayaran Vanampadi കരിവയറൻ  വാനമ്പാടി Ashy-crowned Sparrow Lark Eremopterix grisea
103. Kariyilakkili കരിയിലക്കിളി Jungle Babbler Turdoides striatus malabaricus
104. Karuppan Thenkili കറുപ്പൻ  തേന്‍കിളി Purple Sunbird Nectarinia asiatica asiatica
105. Karuvarakkuru കരുവാരക്കുരു Woolynecked Stork Ciconia episcopus episcopus
106. Kathila Kazhukan? കാതിലക്കഴുകൻ Red-headed vulture Sarcogyps calvus
107. Kathir Valan Kuruvi കതിര്‍വാലൻ കുരുവി Ashy Prinia  Prinia socialis socialis
108. Kattu Panamkakka കാട്ടു പങ്കാകാക്ക Dollar Bird Eurystomus orientalis laetior
109. Kattu Rachukk കാട്ടു രാച്ചുക്ക് Grey Nightjar Caprimulgus indicus
110. Kattu Velithatha കാട്ടു വേലിത്തത്ത Bluebearded Bee-eater Nyctyorms athertoni
111. Kattunjali കാട്ടുഞ്ഞാലി White-bellied Tree Pie Dendrocitta leucogastra
112. Kinnaripparunth കിന്നരിപ്പരുന്ത്‌ Changeable Hawk-Eagle Spizaetus cirrhatus cirrhatus
113. Kinnary Myna കിന്നരി  മൈന Southern Jungle Myna Acridotheres fuscus mahrattensis
114. Kokkan Thenkili കൊക്കൻ  തേന്‍കിളി Loten’s Sunbird Nectarinia lotenia hindustanica
115. Komban Sharapakshi കൊമ്പൻ  ശരപക്ഷി Crested Tree Swift Hemiprocne longipennis coronata
116. Komban Vanampadi കൊമ്പൻ  വാനമ്പാടി Malabar Crested Lark Galerida malabarica
117. Kozhi Vezhaambal കോഴി വേഴാമ്പൽ Malabar Grey Hornbill Tockus griseus
118. Krishnapparunth കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് Brahminy Kite Haliastur indus Indus
119. Kulakkokk കുളക്കൊക്ക് Indian Pond Heron Ardeola grayii grayii
120. Kulakozhi കുളക്കോഴി Whitebreasted Waterhen Amaurornis    phoenicurus
121. Kurikkannan Kattupullu കുറിക്കണ്ണന്‍  കാട്ടുപുള്ള് Whitethroated Ground Thrush Zoothera citrina cyanotus
122. Kutturvan കുട്ടുറുവൻ White-Cheeked Barbet Megalaima viridis
123. Kuyil കുയിൽ Asian Koel Eudynamys scolopacea
124. Lalitha ലളിത Asian Fairy Bluebird Irena puella puella
125. Lalitha Kakka ലളിത  കാക്ക Bronzed Drongo Dicrurus aeneus aeneus
126. Madappravu മാടപ്പ്രാവ് Rock Pigeon Columba livia intermedia
127. Mala Varamban മലവരമ്പൻ Nilgiri Pipit Anthus nilghiriensis
128. Malamuzakki Vezhaambal മലമുഴക്കി  വേഴാമ്പൽ Great Hornbill Buceros bicornis homrai
129. Manikandhan മണികണ്ഠൻ Black-crested Bulbul Pycnonotus melanicterus gularis
130. Manja Thaali മഞ്ഞത്താലി Chestnut shouldered Petronia Petronia xanthocollis xanthocollis
131. Manja Thenkili മഞ്ഞ  തേന്‍കിളി Purplerumped Sunbird Nectarinia zeylonica fluviventris
132. Manjachinnan മഞ്ഞചിന്നൻ Yellowbrowed Bulbul Hypsipetes indicus indicus
133. Manjakkanji Maramkotthi മഞ്ഞക്കണ്ണി   മരംകൊത്തി Streak-throated Woodpecker Picus  myrmecophoneus
134. Manjakkanni മഞ്ഞക്കണ്ണി Yellow-wattled Lapwing Vanellus malabaricus
135. Manjakkaruppan മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus xanthornus
136. Manjappidali Maramkotthi മഞ്ഞപ്പിടലി  മരംകൊത്തി Small Yellownaped Woodpecker Picus chlorolophus chlorigaster
137. Mannatti മണ്ണാത്തി Oriental Magpie-Robin Copsychus saularis ceylonensis
138. Mara Pravu മരപ്രാവ് Nilgiri Wood Pigeon Columba elphinstonii
139. Marattaa Maramkotthi മറാട്ടാ  മരംകൊത്തി Yellow-crowned Woodpecker Dendrocopos mahrattensis mahrattensis
140. Mayil മയിൽ Indian Peafowl Pavo cristatus Linnaeus
141. Mazakkocha മഴക്കൊച്ച Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus
142. Meduthappi മേടുതപ്പി Pallid Harrier Circus macrourus
143. Meen Kooman മീൻ  കൂമൻ Brown Fish Owl Bubo zeylonensis leschenault
144. Meen Parunth മീൻ  പരുന്ത്‌ Greyheaded Fish Eagle Icthyophaga ichthyaetus  ichthyaetus
145. Meenkothi Chaathan മീന്‍കൊത്തി ചാത്തൻ White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis fusca
146. Menikkaada മേനിക്കാട Painted Bush Quail Perdicula erythrohyncha erythrorhyncha
147. Menipparakkili മേനിപ്പാറക്കിളി Bluecapped Rock Thrush Monticola cinclorhynchus
148. Menipraavu മേനിപ്രാവ് Green Imperial Pigeon Ducula aenea pusilla
149. Mulvalan Chundankada മുള്‍വാലൻ    ചുണ്ടന്‍കാട Pintail Snipe Gallinago stenura
150. Mundan Maramkotthi മുണ്ട ൻ   മരംകൊത്തി Brown-capped Pigmy Woodpecker Dendrocopos nanus cinereigula
151. Mungaam Kozhi മുങ്ങാങ്കോഴി Little Grebe Ruficollis capensis
152. Muthuppilla മുത്തുപ്പിള്ള Brownbreasted Flycatcher Muscicapa muttui muttui
153. Naadan Ilakkili നാടൻ  ഇലക്കിളി Blue-winged Leaf-Bird Chloropsis cochinchinensis jerdoni
154. Naadan Thamarakozhi നാടൻ  താമരക്കോഴി Bronze winged Jacana Metopidius indicus
155. Naakamohan നാകമോഹൻ Paradise Flycatcher Terpsiphone paradisi  paradisi
156. Naattu Maramkotthi നാട്ടു  മരംകൊത്തി Black-rumped Flameback Dinopiam benghalense tehminae
157. Naattu RacukkPalunga Palungi നാട്ടുരാച്ചുക്ക് പളുങ്ങാപളുങ്ങി Indian Nightjar Caprimulgus asiaticus
158. Nattu Bulbul നാട്ടുബുള്‍ബുള്‍ Redvented Bulbul Pycnonotus cafer cafer
159. Nattu Myna നാട്ടുമൈന Common Myna Acridotheres tristis
160. Nattu Thatha നാട്ടുതത്ത Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri manillensis
161. Nattu Velithatha നാട്ടുവേലിത്തത്ത Green Bee-eater Merops orientalis
162. Nattu Vezhaambal നാട്ടുവേഴാമ്പല്‍ Indian Grey Hornbill Tockus birostris
163. Neela Thatha നീലത്തത്ത Blue-winged Parakeet Psittacula columboides
164. Neelachemban നീലച്ചെമ്പ ൻ Blue-throated Flycatcher Muscicapa rubeculoides
165. Neelachundan Ithikkannikkuruvi നീലച്ചുണ്ടൻ

ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി

Thickbilled Flowerpecker Dicaeum agile agile
166. Neelakkili Paattapidiyan നീലക്കിളി  പാറ്റപിടിയൻ Nilgiri Flycatcher Muscicapa albicaudata
167. Neelakkozhi ? നീലക്കോഴി Purple Moorhen porhyrio porphyrio
168. Neelakkuruvi നീലക്കുരുവി TickelI’s Blue Flycatcher Muscicapa tickelliae tickelliae
169. Neelamaaran Kaada നീലമാറൻ കാട Bluebreasted Quail Coturnix chinensis chinensis
170. Neelameni Paattapidiyan നീലമേനി  പാറ്റപിടിയൻ Verditer Flycatcher Muscicapa thalassina thalassina
171. Neelapparakkili നീലപ്പാറക്കിളി Blue Rock Thrush Monticola solitarius pandoo
172. Neerkakka നീര്‍ക്കാക്ക Little Cormorant Phalacrocorax niger
173. Neerkkaada നീര്‍ക്കാട Common Sandpiper Tringa hypoleucos hypoleucos
174. Nelpottan നെല്‍പ്പൊട്ട ൻ Brightheaded Cisticola Cisticola exilis erythrocephala
175. Nilathan നിലത്തൻ Indian Blue Robin Erithacus brunneus
176. Olenjali ഓലേഞ്ഞാലി Rufous Tree Pie Dendrocitta vagabunda parvula
177. Omana Pravu ഓമനപ്രാവ് Emerald Dove Chalcophaps indica salimalii
178. Paameer Manalkozhi പാമീർ  മണല്‍ക്കോഴി Lesser Sand Plover Charadrius mongolus atrifons
179. Paathakkokkan Aala പാത്തക്കൊക്കൻ  ആള Gullbilled Tern Gelochelidon nilotica
180. Pacha Chundan പച്ച  ചുണ്ട ൻ Blue-faced  Malkoha Rhopodytes viridirostris
181. Pacha Eranda പച്ച  എരണ്ട Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus
182. Pacha Marappottan പച്ച  മരപ്പൊട്ട ൻ Black-lored Tit Parus xanthogenys travancoreensis
183. Pachakkali പച്ചക്കാലി Nordmann’s Greenshank Tringa nebularia
184. Panamkakka പനംകക്ക Indian Roller Coracias benghalensis indica
185. Panamkoolan പനങ്കാക്ക Asian Palm Swift Cypsiurus parvus batasiensis
186. Pandan Ponni Maramkotthi പാണ്ടന്‍പൊന്നി  മരംകൊത്തി White-naped Woodpecker Chrysocolaptes festivus
187. Pandan Vezhaambal പാണ്ടൻ  വേഴാമ്പൽ Malabar Pied Hornbill Anthracoceros coronatus
188. Paravari Kaada പാറവരിക്കാട Rock Bush Quail Perdicula argoondah salimalii
189. Pathira Kokk പാതിരാകൊക്ക് Black crowned Night Heron Nycticorax nycticorax nycticorax
190. Pathungan പതുങ്ങൻ Wynad Laughing Thrush Garrulax delesserti delesserti
191. Pavizakkali പവിഴക്കാലി Blackwinged Stilt Himantopus himantopus himantopus
192. Pekkuil പേക്കുയിൽ Common Hawk-Cuckoo Cuculus varius
193. Perumundi? പെരുമുണ്ടി Great Egret Casmerodius albs
194. Podichilappan പൊടിച്ചിലപ്പ ൻ Darkfronted Babbler Rhopocichla atriceps bourdilloni
195. Pondavari Kaada പൊന്തവരിക്കാട Jungle Bush Quail Perdicula asiatica vidali
196. Ponn Manalkozhi പൊൻ  മണല്‍ക്കോഴി Golden Plover Pluvialis dominica fulva
197. Poom Thatha പൂന്തത്ത Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala
198. Poottamkeeri പൂത്താങ്കീരി Yellowbilled Babbler Turdoides affinis affinis
199. Pothapottan പോതപ്പൊട്ടൻ Zitting Cisticola Cisticola juncidis salimalii
200. Pulli Kaadakkok പുള്ളിക്കാടക്കൊക്ക് Wood Sandpiper Tringa glareola
201. Pulli Meenkothi പുള്ളി  മീന്‍കൊത്തി Pied Kingfisher Ceryle rudis travancoreensis
202. Pullichilappan പുള്ളിച്ചിലപ്പ ൻ Spotted babbler Pellorneum ruficeps olivaceum
203. Pullinath പുള്ളിനത്ത് Spotted Owlet Athene brama
204. Pullunath പുള്ളുനത്ത് Brown Hawk Owl Ninox scutulata hirsuta
205. Rachaungan രാച്ചൌങ്ങൻ Jerdon’s Nightjar Caprimulgus macrurus atripennis
206. Shama ഷാമ Whiterumped Shama Copsychus malabaricus
207. Shikra ഷിക്ര Shikra Accipiter badius badius
208. Thalikkuruvi താലിക്കുരുവി Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii albogularis
209. Thalipparunth താലിപ്പരുന്ത്‌ Osprey Pandion haliaetus haliaetus
210. Thatha Chinnan തത്തച്ചിന്ന ൻ Vernal Hanging Parrot Loriculus vernalis vernalis
211. Thavidan Kathrikappakshi തവിടൻ  കത്രികപ്പക്ഷി Dusky Crag Martin Hirundo concolor concolor
212. Thavidan Nellikkozhi തവിടൻ  നെല്ലിക്കോഴി Slatylegged Crake Rallina eurizonoides amauroptera
213. Thavidan Shrike തവിടൻ  ഷ്രൈക്ക് Brown Shrike Lanius cristatus cristatus
214. Thavitan Bulbul തവിടൻ  ബുള്‍ബുൾ Whitebrowed Bulbul Pycnonotus luteolus luteolus
215. Thavitt Paattapidiyan തവിട്ടു  പാറ്റപിടിയൻ Asian Brown Flycatcher Muscicapa latirostris
216. Thavitt Thalayan Kadal Kakka തവിട്ടുതലയൻ  കടല്‍ക്കാക്ക Brownheaded Gull Larus brunnicephalus
217. Theechinnan തീചിന്നൻ Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus malabaricus
218. Theekkakka തീക്കാക്ക Malabar Trogon Harpactes fasciatus malabaricus
219. Theekkuruvi തീക്കുരുവി Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus flammeus
220. Theepporikkannan തീപ്പൊരിക്കണ്ണ ൻ Watercock Gallicrex cinerea
221. Thekkan Chiluchilappan തെക്കന്‍  ചിലുചിലപ്പ ൻ Travencore White-breasted Laughing Thrush G.j.meridionale
222. Then Kothichi Parunth തേന്‍കൊതിച്ചി  പരുന്ത്‌ Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus raviolis
223. Thettikkokkan തെറ്റിക്കൊക്കൻ Whimprel Numenius phaeopus phaeopus
224. Thira Mundi തിരമുണ്ടി Western Reef Heron, Egretta gularis schistacea
225. Thotti Kazhukan? തോട്ടിക്കഴുകൻ Egyptian Vulture Neophron percnopterus ginginianus
226. Thriyanguli Maramkotthi ത്രിയംഗുലി  മരംകൊത്തി Common Flameback Dinopiam javanense malabaricum
227. Tunnaran തുന്നാരൻ Common Tailor Bird Orthotomus sutorius guzurata
228. Uppooppan ഉപ്പൂപ്പൻ Common Hoopoe Upupa epops ceylonensis
229. Vaal Kokkan വാള്‍ക്കൊക്കൻ Eurasian Culew Numenius arquata orientalis
230. Vaalan Eranda വാലൻ എരണ്ട Northern Pintail Anas acuta
231. Vaalan Thamarakozhi വാലൻ താമരക്കോഴി Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus
232. Vadakkan Chiluchilappan വടക്കൻ  ചിലുചിലപ്പ ൻ Greybreasted Laughing Thrush Garrulax jerdoni fairbanki
233. Valia Chemkokkan Aala വലിയ  ചെങ്കൊക്കൻ  ആള Caspian Tern Hydroprogne caspia
234. Valia Kadal Aala വലിയ  കടല്‍  ആള Great Crested Tern Sterna bergii velox
235. Valia Kadal Kakka വലിയ  കടല്‍ക്കാക്ക Palla’s Gull Larus ichthyaetus
236. Valia Mullvalan Sharapakshi വലിയ  മുള്‍വാലൻ  ശരപ്പക്ഷി Brown-backed Needletail Chaetura gigantea indica
237. Valia Ponni Maramkotthi വലിയ  പൊന്നി  മരംകൊത്തി Greater Flameback Chrysocolaptes lucidus chersonesus
238. Valia Valukulukki വലിയ  വാലുകുലുക്കി White-browed Wagtail Motacilla maderaspatensis
239. Valia Velithatha വലിയ  വേലിത്തത്ത Bluetailed Bee-eater Merops philippinus
240. Varayan Kathrikappakshi വരയന്‍  കത്രികപ്പക്ഷി Redrumped Swallow Hirundo daurica erythropygia
241. Vari Eranda വരി  എരണ്ട Garganey Anas querquedula
242. Vayal Kannan വയല്‍ക്കണ്ണൻ Eurasian Thick Knee Burhinus oedicnemus indicus
243. Vayal Kuruvi വയല്‍ക്കുരുവി Plain Prinia Prinia subflava franklinii
244. Vayal Varamban വയല്‍  വരമ്പൻ Paddyfield Pipit Anthus novaeseelandiae malayensis
245. Vayalkkoti Kathrikappakshi വയല്‍്ക്കോതി  കത്രികപ്പക്ഷി Barn Swallow Hirundo rustica gutturalis
246. Vazikulukki വഴികുലുക്കി Grey Wagtail Motacilla cinerea cinerea
247. Vella Valukulukki വെള്ള  വാലുകുലുക്കി White Wagtail Motacilla alba dukhunensis
248. Vella Vayaran Sharapakshi വെള്ള  വയറൻ  ശരപ്പക്ഷി Alpine Swift Micropus melba nubifuga
249. Vellakkanni Eranda വെള്ളക്കണ്ണി  എരണ്ട Ferruginous Pochard Aythya nyroca
250. Vellavayaran Kadal Parunth വെള്ളവയറന്‍  കടല്‍പ്പരുന്ത്‌ Whitebellied Sea Eagle Haliaeetus leucogaster
251. Velli Eriyan വെള്ളി എറിയ ൻ Black shouldered  Kite Elanus caeruleus vociferus
252. Velli Moonga വെള്ളി  മൂങ്ങ Barn Owl, Tyto alba stertens
253. Vellikkannikkuruvi വെള്ളിക്കണ്ണിക്കുരുവി Oriental White-eye Zosterops palpebrosa nilgiriensis
254. Ven Neeli Paattapidiyan വെണ്‍നീലി  പാറ്റപിടിയന്‍ Black naped Monarch Hypothymis azurea styani
255. Virayan Pullu വിറയൻ പുള്ള് Common Kestrel Falco tinnunculus  tinnunculus
256. Visharivalan Chundankada വിശറിവാലൻ ചുണ്ടന്‍കാട Great Snipe Gallinago Gallinago gallinago
257.Vishuppakshi വിഷുപ്പക്ഷി Indian Cuckoo Cuculus micropterus

 

Login