ഭാരതീയ വായുസേന (Air Force of India)
കൂടിയാട്ടം KOODIYATTAM
August 28, 2022
Art &Literature (കലയും സാഹിത്യവും)
September 1, 2022

ഇന്ത്യൻ സേനയിലെ മൂന്ന് പ്രമുഖ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭാരതീയ വായുസേന, ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള സേനാ വിഭാഗമാണ്. ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ്  നഭസ്പർശം ദീപ്തം എന്നതാണ്

Read more

Login